Regulamin rezerwacji
on-line

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://kartcenter.pl/

 

 

Sprzedawca: KartCenter Sp. z o.o. ul. Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk, KRS 0000636022, NIP: 9571088613, REGON 36536198500000

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 692 277 978 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@kartcenter.pl

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Rezerwacji Usługi w Internetowym Systemie Rezerwacji.
 2. Usługa – wydarzenie rozrywkowo-sportowe w zakresie jazdy gokartami z oznaczeniem dnia lub okresu jej świadczenia przez Sprzedawcę.  
 3. Rezerwacja – zamówienie Usługi w Internetowym Systemie Rezerwacji przez serwis internetowy pod adresem https://kartcenter.pl/, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż Usługi oraz za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Rezerwacji Usługi
 4. Sprzedawca – KartCenter Sp. z o.o. ul. Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk KRS 0000636022, NIP: 9571088613, REGON 36536198500000.
 5. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Rezerwacji Usługi w zakładce Rezerwacje prowadzonej przez Sprzedającego strony pod adresem https://kartcenter.pl/.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca Rezerwacji lub zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Rezerwacji, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący Rezerwacji Usługi związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje Rezerwacji Usługi, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 10. Przedmiot transakcji – Usługa.
 11. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Rezerwacji, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Zamówienie Usługi – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usługi, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży  na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
2.  Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z zakładki rezerwacje dostępnej pod adresem https://kartcenter.pl/rezerwacje-sopot.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Internetowym Systemie Rezerwacji przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Rezerwacji.
 3. Sprzedawca prowadzi rezerwacje za pośrednictwem Internetowego Systemu Rezerwacji, kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.
 4. W celu złożenia Rezerwację w Internetowym Systemie Rezerwacji, po stronie Klienta muszą być spełnione następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  • Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  • Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46, Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja
 5. Klient obowiązany jest do korzystania z Internetowego Systemu Rezerwacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 6. Klient zobowi
3. Ceny

Wszystkie ceny podane w Internetowym Systemie Rezerwacji są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

4. Składanie rezerwacji usługi

 1. Rezerwacje Usługi  są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetowego Systemu Rezerwacji.
 2. Rezerwacje Usługi w Internetowym Systemie Rezerwacji można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Rezerwacji Usługi polega w pierwszym kroku na wyborze pakietu, a następnie wyborze dnia, liczby osób uczestniczących  w Usłudze oraz czasu startu, a następnie kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka” w Internetowym Systemie Rezerwacji.
 4. Zamówienie Usługi jest możliwe po zarejestrowaniu konta w zakładce rezerwacje poprzez podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, podanie pseudonimu, adresu emalii. Zamówienie Usługi jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Rezerwacji i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres e-mail, na który zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia oraz zwrotu środków na wirtualne konto w systemie Apex.
 6. Klient w procesie składania Rezerwacji  otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany e-mail.
 7. Jeśli Klient zechce złożyć rezerwację oraz otrzymać fakturę zobligowany jest do skontaktowania się ze Sprzedawcą  i dopełnienia formalności drogą e-mailową lub telefoniczną w tym do podania danych do faktury (w przypadku faktury imiennej – imię nazwisko, a w przypadku firm – dane firmy, nr NIP, adres), która zostaje przesłana do Klienta w formie elektronicznej, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 8. Realizacja Rezerwacji rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta.
 9. Rezerwacja Usługi następuje w momencie dokonania przez Klienta płatności.
 10. W celu potwierdzenia Rezerwacji, Klient wpłaca całość ceny Rezerwowanej Usługi. 
 11. W przypadku niestosowania się do Regulaminu toru i podjęcia próby zrealizowania Rezerwacji pod wpływem alkoholu wpłacona kwota pozostaje bezzwrotna.
 12. W wypadku braku terminu wskazanego w Rezerwacji przez Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta o powyższym oraz o alternatywnych datach Rezerwacji niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od dokonania Rezerwacji.
 13. Rezerwacja dokonywana jest w języku polskim.
 14. Internetowy System Rezerwacji prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

5. Sposoby płatności za Rezerwację Usługi

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

 1. Płatności błyskawiczne https://www.przelewy24.pl/ – e-przelewy, 
 2. Blik.

6. Zasady zwrotu ceny w przypadku internetowej Rezerwacji

 1. Zwrot ceny uiszczonej przez Klienta możliwy jest poprzez zwrot na konto podane przy składaniu rezerwacji w przypadku nieodbycia się wydarzenia rozrywkowo-sportowego (zamówionej Usługi) z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy. 
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o świadczeniu usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 2 powyżej, Sprzedawca dopuszcza jednak zwrot ceny Rezerwacji Usługi w przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w wydarzeniu rozrywkowo-sportowym (Usłudze), którą uprzednio zarezerwował w Internetowym Systemie Rezerwacji. Z opisanej wyżej rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu rozrywkowo-sportowym (Usłudze), Klient może skorzystać wyłącznie nie później niż na 5 dni przed dniem wydarzenia rozrywkowo-sportowego (Usługi), które zostało zarezerwowane. Po tym czasie zwrot ceny nie jest możliwy.
 4. Zwrot ceny, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest możliwy na wirtualne konto Klienta w systemie Apex Timing.
 5. Rezerwacja, która nie została odwołana w określonym terminie zostanie automatycznie rozliczona z wpłaconych środków. Środki nie są zwracane na konto Klienta.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zredukowanie pakietu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do sprawnego funkcjonowania Rezerwacji.

7. Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest wykonać dla klienta Rezerwację z należytą starannością.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.  (Dz. U. z 2014, poz. 827 z późn. zm.).
 3. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład: Pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: KartCenter Sp. z o.o., Galeria Morena, Parking -2 ul. Schuberta 102A , 80-172 Gdańsk lub w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: info@kartcenter.pl
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres,
  3. Adres e-mail,
  4. Datę Rezerwacji,
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca uzgodni warunki rekompensaty zadowalające dla obu Stron.

8. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.
 2. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta  posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  4. złożenia swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania Rezerwacji przez Klienta, a ich brak skutkować będzie brakiem możliwości dokonania rezerwacji przez Klienta. 
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji Rezerwacji, zawartych umów, w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach marketingowych oraz innych wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. obsługa reklamacji, zwrotów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności. 
 4. Klient ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 5. Za zgodą Klienta, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Klienta, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. W ramach realizacji Zamówienia, dane osobowe Klienta zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Sprzedawcy.
 7. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Administratora.
 8. Dane osobowe są przetwarzane tylko  w zakresie realizacji Rezerwacji, jednakże okres przetwarzania danych osobowych zostanie przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 
 9. Dane osobowe w zakresie i celu działań marketingowych przetwarzane są  tylko przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do momentu wyrażenia sprzeciwu Klienta lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Klient korzystający z Internetowego Systemu Rezerwacji akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Rezerwacje złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.