Regulamin

Regulamin KartCenter:

 1. Tory kartingowe prowadzone są przez Organizatora, którym jest KartCenter sp. z o.o. ul. Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk NIP: 9571088613, będącego Administratorem Danych Osobowych, zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Klientów z torów gokartowych prowadzonych przez Organizatora znajdujących się : Sopot, ul. 3 Maja 69C, 81-850 oraz Gdańsk ul. Schuberta 102A, 80-172, , zwanych dalej torami gokartowymi.
 3. Z usług Organizatora mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami lub Usługobiorcami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, umowach zawartych z Organizatorem.
 4. Przed wstępem na tor Klienci  lub ich opiekunowie, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania. Potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem jest rejestracja do systemu Apex. Organizator umieszcza regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Klientów. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 5. Klientem może zostać:
  1. osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. za pisemną zgodą opiekuna ustawowego – osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia,
  3. osoba, która ukończyła 7 rok życia – korzystająca  tylko z gokartów typu rental, za zgodą opiekuna,
  4. osoba, która ukończyła 3 rok życia – korzystająca tylko z pojazdu KidRacer lub gokarta 2Drive oraz pod opieką osoby dorosłej.
 6. Do korzystania z torów gokartowych niezbędny jest zakup biletów w kasie lub za pośrednictwem Rezerwacji online oraz przeszkolenie. Aktualny cennik Biletów oraz dostępne zniżki wraz z zasadami korzystania z nich zawiera cennik zamieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz dostępny w kasie poszczególnych torów gokartowych Organizatora.
 7. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora.
 8. Klient  zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłoby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie niespełnienia warunków niniejszego regulaminu. Klient biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy. Organizator zastrzega prawo do kontroli Klienta alkomatem, na co Klient wyraża zgodę.
 9. Na terenie toru Klienci mają obowiązek bezwzględnie stosować się do regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania wszystkich obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów.
 10. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).
 11. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru Organizatora.
 12. Ponadto należy pamiętać o odpowiednio dopasowanym obuwiu do jazdy. Klienci w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
 13. Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów oraz uderzania w bandy. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd – w obydwu przypadkach bez zwrotu środków za niewykorzystany czas jazdy.
 14. Obowiązkiem Klienta  jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie się po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora.
 15. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
 16. Klient  ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru, jak i za zniszczenia pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Organizatora. Nadto Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Organizatora w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 
 17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się Klientów do regulaminu, nakazów i wskazówek personelu Organizatora. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
 18. W obiektach, na których prowadzone są tory gokartowe, zamontowany jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Klientów, pracowników, współpracowników oraz operatora obiektów Organizatora, jak i w celu ewentualnego ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym monitoringiem jest KartCenter sp. z o.o. ul. Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk NIP: 9571088613. Nagrania przechowywane są przez okres do około 3 miesięcy, jednakże czas przechowywania uzależniony jest także od warunków technicznych wynikających z zasady nadpisywania najstarszych nagrań w przypadku braku miejsca na nośniku. Nagrania przekazuje się wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania lub podmiotom, których udział w realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania jest niezbędny, a którym powierzono przetwarzanie danych na właściwej podstawie i we właściwym zakresie – w oparciu o złożony stosowny wniosek w tym zakresie.
 19. Tory obsługiwane są za pomocą programu Apex. Wszelkie informacje odnośnie polityki prywatności oraz regulaminu rezerwacji online znajdują się na stronie https://www.apex-timing.com/en/ .
 20. Rezerwacje – w celu potwierdzenia rezerwacji dla grup zorganizowanych Klient wpłaca  100% kwoty. Zadatek pozostaje bezzwrotny jeśli Klient odwoła rezerwacje w terminie późniejszym niż na 5 dni przed planowaną rezerwacją. Wpłacona przez Klienta kwota zostaje zaliczona na poczet ceny. Gdyby do wykonania usługi nie doszło z winy Klienta, to zadatek nie podlega zwrotowi.
  1. Zwrotu Biletu można dokonać w kasie danego toru gokartowego, na którym miała być realizowana Usługa w następujących przypadkach:
   1. w każdym przypadku pod warunkiem, że Klient, Usługobiorca dokona tej czynności najpóźniej do 5 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi, zgodnie z datą wskazaną na Zamówieniu/ Bilecie, przekazując kasjerowi Zakupione zamówienie/bilet wraz z paragonem fiskalnym;
   2. w każdym przypadku gdy możliwość realizacji Biletu/Zamówienia w danym dniu, na danym torze okaże się niemożliwa i usługa zostanie z tego powodu odwołana – w ciągu 14 dni od dnia odwołania. W przypadku zamknięcia toru gokartowego, zwrotu można dokonać w terminie 14 dni od jego otwarcia.
 21. Dokonując zwrotu Biletu, Klient, Usługobiorca ma prawo do otrzymania zwrotu ceny widniejącej na Zamówieniu. 
 22. Rezerwacje online dokonywane są  zgodnie z regulaminem rezerwacji online,  (Systemu Rezerwacji Internetowych Apex Timing) znajdującym się pod linkiem: https://kartcenter.pl/regulamin-rezerwacji-on-line/. Zwroty dokonanych Zamówień za pośrednictwem ww. Rezerwacji dokonuje się na zasadach wskazanych w ww. Regulaminie.
 23. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na torach gokartowych należy zgłaszać niezwłocznie do Organizatora lub managera zmianowego obecnego na torze w momencie składania reklamacji. Wszelkie uwagi w zakresie jakości świadczonych przez Organizatora usług można zgłaszać drogą mailową na adres info@kartcenter.pl. Odpowiedzi na złożone reklamacje zostaną udzielone w terminie do 30 dni.