Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO KARTCENTER.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu internetowego. Serwis Internetowy umożliwia wszystkim jego Usługobiorcom lub Klientom dokonywanie Zakupu Usług świadczonych na torach gokartowych na warunkach wskazanych w Regulaminie Sklepu oraz Regulaminie Rezerwacji online.
 2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest “KartCenter” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku ul. Stanisława Lema 4a/1, 80-126 (adres do doręczeń: ul. Stanisława Lema 4a/1, 80-126 Gdańsk Gdańsk); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636022; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9571088613; REGON: 365361985; adres poczty elektronicznej: info@kartcenter.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.
 3.  Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5.  Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego dostępnym na stronach Serwisu internetowego.
 6.  Dane osobowe (lub dane)są to wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w powiązaniu z innymi informacjami — w tym osobistym numerem identyfikacyjnym — umożliwiają identyfikację lub identyfikowalność osoby fizycznej.
 7.  Usługobiorca/Klient – osoba korzystająca z niniejszego serwisu internetowego, z Aplikacji służącej do rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej, której dane dotyczą. 
 8.  Dane Osobowe mogą być dobrowolnie dostarczane przez Klienta lub zbierane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji służącej do dokonywania Rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej.
 9.  O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację służącą do dokonywania rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej są obowiązkowe, a niepodanie tych Danych może uniemożliwić tym Aplikacjom świadczenie usług. W przypadkach, w których Aplikacja służąca do dokonywania Rezerwacji online lub Aplikacja mobilna wyraźnie stwierdza, że ​​niektóre Dane nie są obowiązkowe, Usługobiorca lub Klient może nie przekazywać tych Danych, ponieważ to nie będzie miało konsekwencji w dostępności lub funkcjonowaniu Usługi.
 10.  Usługobiorca lub Klient, który nie jest pewny, które Dane Osobowe są obowiązkowe, może skontaktować się z Administratorem.
 11.  Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez Aplikację służącą do dokonywania rezerwacji online lub przez Aplikację mobilną lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez te Aplikacje służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Usługobiorcę lub Klienta, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.
 12.  Usługobiorca lub Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie Dane Osobowe stron trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem Aplikacji służącej do Rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej i potwierdzają, że posiada zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora są następujące:
  1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usługi lub Usługi Elektronicznej.
 2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu Internetowego:
  1. W przypadku Usługobiorcy lub Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym. 
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z Serwisu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, adres przesyłki.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi lub Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu internetowego.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu internetowego w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego. 
 3.  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

GOOGLE ANALYTICS, DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa ta pomaga Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.
 2. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 3. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców lub Klientów oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę oraz dane geograficzne.
 4. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działa usługa Google Analytics, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: Jak Google korzysta z danych kiedy używasz stron lub aplikacji naszych partnerów (www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/).

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi lub Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 3. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Usługobiorcy lub Klienta, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
  1. Usługobiorca lub Klient wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów, przy czym Klient ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych;
  2. podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Usługobiorcą lub Klientem i/lub jakichkolwiek jej zobowiązań przedumownych;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

      4. Jak Google korzysta z danych kiedy używasz stron lub aplikacji naszych partnerów (www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/).

      5.Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.

      6. Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur i trybów organizacyjnych ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w tym w działanie Aplikacji służącej do rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub osób zewnętrznych (takich jak osoby trzecie dostawcy usług technicznych, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez Administratora jako podmioty przetwarzające dane. 

     7. Dane Osobowe Usługobiorcy lub Klienta mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Aplikacji służącej do rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej lub związanych z nią Usług.

     8. Usługobiorca lub Klient oświadcza, że ​​jest świadomy, że Administrator może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

     9. W celach operacyjnych i konserwacyjnych  Aplikacja służąca do rezerwacji online lub Aplikacja mobilna i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą Aplikacją (logi systemowe) wykorzystujące do tego celu inne Dane Osobowe (takie jak Adres IP).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, w tym także w Aplikacji służącej do rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, w tym Aplikacji służącej do rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności. (www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, poprzez powiadomienie Klientów za pośrednictwem niniejszej strony i ewentualnie w ramach poszczególnych Aplikacji służącej do rezerwacji online lub Aplikacji mobilnej.