Regulamin

Regulamin KartCenter:

 1. Tory kartingowe prowadzone są przez KartCenter sp. z o.o. ul. Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk NIP: 9571088613, która jest Administratorem Danych Osobowych.

 2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem, na potwierdzenie, czego zarejestrują się do GokartSystemu. Organizator umieszcza regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników.

 3. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 7 lat dla gokartów typu rental. W przypadku pojazdu KidRacer lub gokarta 2Drive – od 3 lat pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów.

 4. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty wstępu oraz przeszkolenie.

 5. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora.

 6. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłoby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy. Zastrzegamy sobie prawo do kontroli klienta alkomatem.

 7. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów.

 8. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).

 9. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.

 10. Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.

 11. Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.

 12. Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie się po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora.

 13. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.

 14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.

 15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.

 16. Na obiektach zamontowany jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia klientów, pracowników oraz operatora obiektów. Nagrania przechowywane są przez okres do około 3 miesięcy chyba że nagrany obraz stanowić będzie dowód w postępowaniu sądowym. Wówczas termin przechowywania może ulec wydłużeniu. Po upływie terminu przechowywania zarejestrowane obrazy podlegać będą usunięciu przez nadpisanie. Każdy ma prawo na wgląd w swoje dane osobowe, ich poprawianie oraz usunięcie.

 17. Tory obsługiwane są za pomocą programu GokartSystem. Wszelkie informacje odnośnie polityki prywatności oraz regulaminu systemu znajdują się na stronie https://www.gokartsystem.pl

 18. Rezerwacje – w celu potwierdzenia rezerwacji dla grup zorganizowanych klient powinien wpłacić zaliczkę w formie zadatku. Zadatek pozostaje bezzwrotna jeśli klient odwoła rezerwacje w terminie 3 dni od planowanej rezerwacji. Wpłacona przez klienta kwota zostaje zaliczona na poczet ceny. Gdyby do wykonania usługi nie doszło z winy klienta, to zadatek nie podlega zwrotowi.

 19. Pełny regulamin dotyczący korzystania z Systemu Rezerwacji Internetowych Bookero znajduje się pod linkiem: https://kartcenter.pl/regulamin-rezerwacji-on-line/