Regulamin sklepu
on-line

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://kartcenter.pl/

 

 

Sprzedawca: KartCenter Sp. z o.o.
ul. Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk NIP: 9571088613

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
Pod numerem telefonu: +48 692 277 978 (koszt połączenia według taryfy operatora).
Korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@kartcenter.pl

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem https://kartcenter.pl/, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.  Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kartcenter.pl/

  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

  • Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  • Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46, Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja 32.

  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

  Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

3. Ceny
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy – jeśli jest taka możliwość wyboru przy zamówieniu.
4. Składanie zamówień
 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres e-mail, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.

 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta.

 9. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 11. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

 12. Zakupiony voucher można zrealizować na wybranym podczas zamówienia obiekcie. Po dokonanej płatności nie ma możliwości zmiany obiektu, na którym ma zostać wykorzystany voucher.

 13. Voucher obejmuje możliwość jazdy gokartem przez czas wyznaczony na voucherze.

 14. Zakupiony voucher jest kwotowy na konkretną ilość przejazdów zawartą w pakiecie.

 15. Czas realizacji vouchera wynosi rok kalendarzowy od dnia zakupu.

 16. Klient może wykorzystać zakupiony produkt po wcześniejszym kontakcie z recepcją toru.

 17. Voucher jest dostarczony w formie PDF na wskazany adres mailowy.
5. Sposoby płatności za Zamówienie

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

 1. Płatności błyskawiczne https://www.przelewy24.pl/ – e-przelewy, Blik.
6. Koszt, sposoby i termin dostawy
 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Odbiór własny w siedzibie firmy

 3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
  1. Odbiór własny – 0zł
  2. PDF (wysyłka na maila) – 0zł
  3. InPost Kurier 18 zł
  4. InPost Paczkomat 16 zł

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 5 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny, wówczas kwota zostanie zwrócona na wirtualny portfel klienta w systemie Apex Timing.

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub zniszczyć nieważny voucher (jeśli jest on w formie PDF)

 4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.

 5. W wypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego środki na wirtualny portfel klienta Apex Timing (nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych).

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. Zakupionego vouchera nie można spieniężyć na torze. Jest on do wykorzystania w wyznaczonym czasie na wyznaczonym, wybranym przez klienta torze.

 8. Zakupionego vouchera nie można wymienić na gotówkę.

 9. Jeśli voucher nie zostanie wykorzystany w całości nie ma możliwości wymienienia jego części na gotówkę.

8. Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 5. Pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: KartCenter Sp. z o.o., Galeria Morena, Parking -2 ul. Schuberta 102A , 80-172 Gdańsk

 6. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: info@kartcenter.pl
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 8. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

 9. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

 10. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 12. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.
9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  4. Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Postanowienia końcowe

 1. Klient korzystający ze sklepu internetowego akceptuje niniejszy regulamin.

 2. Klient dokonując rezerwacji zgadza się, aby w momencie jej anulacji (do 5 dni roboczych) kwota została zwrócona na wirtualny portfel klienta w serwisie Apex Timing.

 3. W momencie odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, klient zgadza się aby jego środki zostały przekazane na poczet rezerwacji – nie zostaną one zwrócone.

 4. Przedpłacona rezerwacja, która nie została odwołana w określonym terminie zostanie automatycznie rozliczona z wpłaconych środków. Środki nie są zwracane na konto Uczestnika z uwagi na poniesione przez Organizatora koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy.

 5. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.

 7. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.

 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.