Regulamin rezerwacji on-line

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://kartcenter.pl/

Sprzedawca: KartCenter Sp. z o.o.
ul. Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk NIP: 9571088613

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
Pod numerem telefonu: +48 692 277 978 (koszt połączenia według taryfy operatora).
Korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@kartcenter.pl

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem https://kartcenter.pl/, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.  Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Internetowego Systemu Rezerwacji dostępnego pod adresem https://kartcenter.pl/rezerwacje-sopot.

  Warunkiem złożenia Zamówienia w Internetowym Systemie Rezerwacji przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Rezerwacji.
  Sprzedawca prowadzi rezerwacje za pośrednictwem Internetowego Systemu Rezerwacji, kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

  Żeby złożyć Rezerwację w Internetowym Systemie Rezerwacji, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

  • Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  • Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46, Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja 32. itp.

  Klient obowiązany jest do korzystania z Internetowego Systemu Rezerwacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

  Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

3. Ceny

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

4. Składanie zamówień
 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetowego Systemu Rezerwacji.

 2. Zamówienia w Internetowym Systemie Rezerwacji można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Internetowym Systemie Rezerwacji.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres e-mail, na który zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu.

 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia oraz zwrotu środków na wirtualne konto w systemie Apex.

 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany e-mail.

 7. Jeśli klient zechce złożyć rezerwację oraz otrzymać fakturę zobligowany jest do skontaktowania się z firmą i dopełnienia formalności drogą e-mailową lub telefoniczną.

 8. Po złożeniu przez Klienta Rezerwacji otrzyma on automatyczną potwierdzającą odpowiedź z systemu oraz potwierdzenie wpłaty.

 9. Realizacja Rezerwacji rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta.

 10. Klient jest zobligowany do wpłaty zadatku w wysokości 100% kwoty całkowitej.

 11. W celu potwierdzenia rezerwacji, klient powinien wpłacić zaliczkę w formie zadatku. Zadatek pozostaje bezzwrotna jeśli klient odwoła rezerwacje w terminie krótszym niż 5 dni od planowanej rezerwacji. Wpłacona przez klienta kwota zostaje zaliczona na poczet ceny.

 12. Przedpłacona rezerwacja, która nie została odwołana w określonym terminie zostanie automatycznie rozliczona z wpłaconych środków. Środki nie są zwracane na konto Uczestnika z uwagi na poniesione przez Organizatora koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy.

 13. Gdyby do wykonania usługi nie doszło z winy klienta, to zadatek nie podlega zwrotowi.

 14. W przypadku niestosowania się do regulaminu i podjęcia próby zrealizowania Rezerwacji pod wpływem alkoholu wpłacona kwota pozostaje bezzwrotna.

 15. W wypadku braku terminu, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz o alternatywnych datach Rezerwacji niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 17. Internetowy System Rezerwacji prowadzi sprzedaż na terenie Polski.
5. Sposoby płatności za Zamówienie

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

 1. Płatności błyskawiczne https://www.przelewy24.pl/ – e-przelewy, Blik.
6. Odstąpienie od umowy
 1. Klient, który zawarł umowę oraz złożył Rezerwację na odległość, może w terminie do 5 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny, wówczas środki pozostaną zwrócone na wirtualne konto klienta w systemie Apex Timing.

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy skontaktowanie się ze Sprzedawcą drogą e-mailową lub telefoniczną.

 3. Alternatywną metodą anulowania Rezerwacji w terminie do 5 dni jest możliwość skorzystania z przycisku “anulowania” dostępnego w wiadomości mailowej, wówczas środki pozostaną zwrócone na wirtualne konto klienta w systemie Apex Timing.

 4. W wypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego środki na wirtualne konto klienta systemu Apex Timing.

 5. Przedpłacona rezerwacja, która nie została odwołana w określonym terminie zostanie automatycznie rozliczona z wpłaconych środków. Środki nie są zwracane na konto Uczestnika z uwagi na poniesione przez Organizatora koszty poczynione w celu należytego wykonania umowy.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zredukowanie pakietu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do sprawnego funkcjonowania Rezerwacji.
7. Procedura reklamacji
 1. Sprzedawca obowiązany jest wykonać dla klienta Rezerwację sprawnie.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 3. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład: Pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: KartCenter Sp. z o.o., Galeria Morena, Parking -2 ul. Schuberta 102A , 80-172 Gdańsk lub w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: info@kartcenter.pl
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres,
  3. Adres e-mail,
  4. Datę Rezerwacji,
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 7. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca uzgodni warunki rekompensaty zadowalające dla obu stron.
8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  4. Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
9. Postanowienia końcowe
 1. Klient korzystający z Internetowego Systemu Rezerwacji akceptuje niniejszy regulamin.

 2. Rezerwacje złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.

 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.

 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.